Ochrona Środowiska, 4r - program ćwiczeń z przedmiotu "Metody Badań Stanu Środowiska"

 

 

 

Data Tematy ćwiczeń.
15.03.2011 Techniki przygotowania próbek gleb do analiz laboratoryjnych (rozcieranie, przesiewanie, sposób przechowywania).
22.03.2011 Skład granulometryczny gleb – oznaczanie metodą sitowo-areometryczną.
29.03.2011

Skład granulometryczny gleb – c.d. Interpretacja wyników. Metoda laserowa oznaczania składu granulometrycznego.

 05.04.2011  Metody oznaczania odczynu gleby i zawartości węglanów. Metody terenowe i laboratoryjne. Oznaczanie pH w wodzie i KCl - metodą potencjometryczną. Oznaczanie zawartości węglanów metodą Scheiblera. Omówienie zasady oznaczania węglanów na analizatorze węgla.
12.04.2011

Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej i/lub kwasowości wymiennej i glinu wymiennego.

19.04.2011   Określanie pojemności kompleksu sorpcyjnego gleb. Metody ekstrakcji i oznaczania wymiennych kationów zasadowych. Oznaczanie Na, K i Ca metodą fotometrii płomieniowej.
10.05.2011 Metody oznaczania zawartości węgla organicznego i substancji organicznej w glebach. Metody oksydometryczne – na przykładzie  metody dwuchromianowej Tiurina;
17.05.2011  Metody oznaczania zawartości węgla organicznego i substancji organicznej w glebach - c.d. Oznaczanie zawartości próchnicy na podstawie straty przy prażeniu. Oznaczanie węgla (całkowitego i organicznego) na analizatorze automatycznym (Ströhlein CS-Mat) - omówienie i demonstracja.
24.05.2011 Oznaczanie azotu w glebach. Metody ekstrakcji „przyswajalnych form” P, K i Mg (omówienie).
31.05.2011

 Oznaczanie zbliżonych do całkowitych zawartości pierwiastków śladowych w glebie i w materiale roślinnym. Ekstrakcja form rozpuszczalnych pierwiastków śladowych z gleby. Formy aktualnie i potencjalnie rozpuszczalne – ekstrakcja różnymi roztworami.

a.       Omówienie metod mineralizacji i demonstracja aparatury (mineralizator mikrofalowy, bloki aluminiowe, piece muflowe).

b.       Oznaczanie pierwiastków śladowych w analicie metodą AAS. Budowa i działanie aparatu AAS.

07.06.2011  Minerały ilaste – ekstrakcja frakcji ilastej, oznaczanie składu mineralogicznego . Identyfikacja najważniejszych minerałów ilastych w próbkach na podstawie ich  dyfraktogramów.
14.06.2011  Zaliczenie ćwiczeń.

 

Wykaz literatury:

- Cygański A. 1993. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

- Drozd J., Weber J., Licznar M. 2000. Gleboznawstwo rolnicze. Wyd. AR Wrocław

- Karczewska A., Kabała C. 2008. Metodyka analiz laboratoryjnych gleb i roślin. Wydanie internetowe (http://www.ar.wroc.pl/~kabala)