Spis publikacji - aktualizacja: 26.06.2017

 

1.      P. Woźniczka, T. Chodak, L. Szerszeń. (2003): Wpływ odczynu na intensywność procesu eluwialnego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. Nr 493 Cz. II, s. 529-535. 

2.      P. Woźniczka, T. Chodak. (2004): Ocena stabilności układów koloidalnych w glebach nawożonych fosforem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zesz. Nr. 1017 s.34-40.  

3.      Woźniczka P., Chodak T., Golonka L., Zawada T., Roguszczak H. (2006): Determining dispersion of selected mountain soils using electrical potential differences in a system of conjugated LTCC electrodes. Polish Journal of Soil Science 39(2), s.143-150. Pełna wersja - w j. polskim.

4.      P. Woźniczka, T. Chodak. (2006): Pomiar stabilności glebowych układów koloidalnych w glebach nawożonych fosforem. Problemy Inżynierii Rolniczej, Zesz. 51(2), s. 61-70. Pełna wersja.

5.      Woźniczka P., Chodak T. (2006): Właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na terenie lotniska w Brzegu. Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej nr 272, s 153-166.

6.      Chodak T., Kaszubkiewicz J., Kabała C., Szerszeń L., Kotecki A., Mikołajczak Z., Jezierski P., Gałka B., Woźniczka P., Ochman D. (2006): Ocena degradacji oraz możliwości zagospodarowania gleb obszaru ograniczonego użytkowania w otoczeniu składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 272, s.21-29.

7.      Kawałko D., Kaszubkiewicz J., Woźniczka P. (2007): „Zawartość metali ciężkich w glebach wybranych siedlisk leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy”. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, IOŚ Warszawa, z. 31, 23-27.

8.      Chodak T., Kaszubkiewicz J., Woźniczka P. (2010): Charakterystyka składu i właściwości iłów trzeciorzędowych zwietrzelin bazaltoidów Dolnego Śląska. Roczniki Gleboznawcze, Tom LXI, nr 1, s. 19-28. Pełna wersja.

9.      Bogacz A., Chilkiewicz M., Woźniczka P. (2010): Wpływ pożaru na morfologię i właściwości organicznych gleb łąkowych. Roczniki Gleboznawcze, T. LXI, nr 3. s. 15-27.

10.  Woźniczka P., Chodak T., Kaszubkiewicz J. (2010): Określenie stanu koagulacji glebowych układów dyspersyjnych za pomocą pomiaru różnic potencjałów elektrycznych. Zesz. Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału PTIE z siedzibą w Rzeszowie i Oddziału PTG w Rzeszowie.169-170.

11.  Bogacz A., Chilkiewicz M., P. Woźniczka. (2010): Kształtowanie się właściwości łąkowych gleb organicznych pod wpływem pożaru. Zesz. Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału PTIE z siedzibą w Rzeszowie i Oddziału PTG w Rzeszowie, nr 13, s.21-22.

12. Bogacz A., Woźniczka P., Łabaz B. (2011): Concentration and pools of heavy metals in organic soils in post fire - areas used as forests and meadows. Journal of Elementology. Vol. 3, nr.4, s.515-524. Pełna wersja.

13. Bogacz A., Jędo M., Woźniczka P. (2011): Właściwości silnie przesuszonych organicznych gleb popożarowych obiektu Sobin - Jędrzychów. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, T.11, zeszyt 4 (36), s. 43-56. Pełna wersja.

14. Bogacz A., Łabaz B., Woźniczka P. (2011): Influence of Fire to Pools of Organic Carbon and Water Retention in Meadow and Forest Pyrogenic Soils. Intenation Peat Society, Workshop Peat and Humic Substances, september 28-30, Heft 5, pp 57-60.

15. Bogacz A., Łabaz B., Woźniczka P. (2012): Influence of fire to pools of carbon and water retention in meadow and forest pyrogenic soils. Polish Journal of soil science. 45 (2) 137-145. Pełna wersja

16. Bogacz A., Łabaz B., Woźniczka P.(2013): Impact of fire on values of organic material transformation indicators. Soil Science Annual. T. 64 (3) 88 - 92. Pełna wersja

17. Bogacz A., Woźniczka P., Burszta-Adamiak E., Kolasińska K. 2013. Metody zwiększania retencji wodnej na terenach niezurbanizowanych. Przegląd Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Vol. 22 (1) Nr 59, 27-35. Pełna wersja

18. Mełech J., Woźniczka P. (2013):  Wpływ pożarów na gleby. Zielona Planeta, 6(111) s.15 - 17. Pełna wersja

19. Woźniczka P., Górny Ł., Chodak T., Glina B. (2014): Porównanie składu mineralogicznego i wybranych właściwości chemicznych osadów poflotacyjnych zbiorników "Gilów" i "Wartowice". Ochrona Środowiska na terenach przemysłowych. Monografia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy., 165 - 173. Pełna wersja

20. Woźniczka P., Mełech J.(2014): Nawożenie gleb fosforem, zagrożenia dla środowiska. Zielona Planeta 2(113), s. 8 -9. Pełna wersja

21. Bogacz A., Łabaz B., Woźniczka P. (2014): Właściwości gleb organicznych popożarowych obszarów leśnych na przykładzie obiektu Mikorzyce - Górowo. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, T.14, zeszyt 4 (48), s. 5-16. Pełna wersja

22. Kabała C. (red). (2015): Gleby Dolnego Śląska: geneza, różnorodność i ochrona. Monografia, Wyd. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. s. 1-255. Pełna wersja

23. Glina B., Bogacz A., Woźniczka P. (2016): Mineralizacja organicznych związków azotu w odwodnionych glebach z obszaru torfowisk użytkowanych leśnie w Parku Narodowym Gór Stołowych (Sudety Środkowe). Polish Science Annual 67 (2) s. 64-71. Pełna wersja

24. Mełech J., Woźniczka P. (2016): Rośliny inwazyjne - czy nadają się do celów energetycznych? Zielona planeta 2 (125) s. 15-17. Pełna wersja

25. Glina B., Malkiewicz M., Mendyk Ł., Bogacz A., Woźniczka P. (2017): Human-affected disturbances in vegetation cover and peatland development in the late Holocene recorded in shallow mountain peatlands (Central Sudetes, SW Poland). Boreas. Vol 46 (2) 294 - 307,  Pełna wersja

26. Kaszubkiewicz J., Wilczewski W., Novák T.J., Woźniczka P., Fliński K., Belowski J., Kawałko D. (2017). Determination of soil grain size composition by measuring apparent weight of float submerged in suspension. International Agrophysics, Vol 31 (1) 61-72. Pełna wersja

27. Woźniczka P., Mełech J. (2017): Biomasa - rola roślin w produkcji energii elektrycznej. Zielona Planeta (w druku - spodziewane wydanie: 2017)

28. Waroszewski J, Kabała C, Sprafke T, Musztyfaga E, Łabaz B, Woźniczka P. (2017): Origin of shallow silt deposits at the margin of south Poland loess belt: interferences from bedrock and pedogenesis processes (Mt. Ślęża massif, SW Poland). Catena (w druku - spodziewane wydanie: 2017).

 

stat4u