References

 1. Altherton N.M. et al. (1967): Tetrahedron. 23, 1653.

 2. Buckman H.C., Brady N.C.. (1971): Gleba i jej właściwości. PWRiL, Warszawa.

 3. Buffle J.A.E. (1977): "Les substances humiques et leurs interactions avec les ions mineraux", w: Conference Proceedings de la Commission d'Hydrologie Appliquee de A.G.H.T.M.. l'Universite d'Orsay, 3-10.

 4. Danikiewicz W. (1988): Chemia organiczna. WSiP, Warszawa.

 5. Drozd J. (1978): Studia nad właściwościami chemicznymi i fizykochemicznymi związków próchnicznych niektórych jednostek taksonomicznych gleb. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu nr.13, Wrocław.

 6. Drozd J., Weber J. (red.) (1996): The role of humic substances in the ecosystem and in environmental protection. PTSH, Wrocław

 7. Flaig W. (1966): "The Chemistry of Humic Substances", w: The Use of Isotopes in Soil Organic Matter Studies. Report of FAO/AEA Technical Meeting. Pergamon, New York, 103-127.

 8. Fotyma M., Mercik St. (1992): Chemia rolna. PWN, Warszawa.

 9. Fuller W.H. et al. (1956): Soil Sci. Soc. Amer. Proc.. 20,218.

 10. Gliński J. (1993): "Chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb", w: red. Dobrzański B., Zawadzki S., Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 155-207.

 11. Kononova M.M. (1966): Soil Organic Matter. Pergamon, Oxford.

 12. Kononowa M. (1968): Substancje organiczne gleby ich budowa, właściwości i metody badań. PWRiL, Warszawa.

 13. Kowaliński St. (1993): "Substancja organiczna gleby i jej przeobrażenia", w: Dobrzański B., Zawadzki S. (red.), Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa, 209-237.

 14. Kowda W.A., Griszyna L.A. (1984): Podstawy nauki o glebach. PWRiL, Warszawa.

 15. Kumada K. (1987): Chemistry of soil organic matter. Elsevier.

 16. Lityński T., Jurkowska H. (1982): Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN Warszawa.

 17. Mc Carthy P., Malcolm R.L., Clapp C.E., Bloom P.R. (1990): An introduction to soil humic substances, Humic substances in soil and crop sciences: selected readings, W: American Society of Agronomy, Soil Science of America. Madison, 1-12.

 18. Minakowski W. (1990): Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa.

 19. Piskornik Z. (1988): Fizjologia roślin cz.1. PWN, Warszawa.

 20. Riffaldi R., Schnitzer M. (1972): Soil Sci. Soc. Amer. Proc.. 36, 301.

 21. Schnitzer M., Kodama M. (1967): Soil Sci. Soc. Amer. Proc.. 31, 632.

 22. Stott D.E., Martin J.P. (1990): "Synthesis and degradation of natural and synthetic humic material in soils", Humic substances in soil and crop sciences: selected readings, w: American Society of Agronomy, Soil Science of America. Madison, 37-63.

 23. Stevenson F.J. (1979): "Humus", The Encyclopedia of Soil Science Part 1. Dowden, Hutchinson and Ross, Pennsylvania.

 24. Stevenson F.J. (1982): Humus chemistry. Genesis, composition, reactions. John Wiley and Sons.

 25. Theng B.K.G. (1976): Geoderma. 15, 234.

 26. Thompson L.M., Troeh F.R. (1978): Gleba i jej żyzność. PWRiL, Warszawa.

 27. Tinsley J., Walker C.H. (1964): Trans. 8th Intern. Congr. Soil Sci.. 2, 149.

 28. Turski R. (1996): Substancja organiczna i jej znaczenie w ekosystemach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.437. Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa, 375-381.

 29. Waksman S.A. (1932): Humus, Williams and Wilkins. Baltimore.

 30. Wiliams C.B. et al. (1915): Report on the Piedmont Soils pariculary with reference to their nature, plant- food requirements and adaptability for different srops. Bul. North Carol. Depart. Agric., 2, 36.


  Back to first page