Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części obejmujących Uczelnie Wyższe i Instytucje Naukowe, które uszeregowano alfabetycznie. Również alfabetycznie zostały ułożone wszystkie biogramy (według nazwisk bez względu na tytuł i stopień naukowy) pracowników ze stopniem naukowym co najmniej doktora, także emerytowanych. W biogramach podano obok danych adresowych (adres, tel., fax, www, e-mail, ftp,  ICQ) zainteresowania naukowe i pozanaukowe. Na końcu publikacji zamieszczono indeks osób. 

Informator, wydany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, został całkowicie sfinansowany przez osoby, które zgodziły się na opublikowanie swoich biogramów.

Wersja elektroniczna "Kto jest kim"

  "Kto jest kim w polskiej agronomii", liczące 167 stron, powstało w wyniku ankietyzacji pracowników zajmujących się naukami agronomicznymi:
    Uczelni Wyższych
   -agrometeorologia
   -chemia rolna
   -doświadczalnictwo rolnicze
   -ekologia rolnicza
   -ekonomika rolnictwa
   -entomologia
   -fitopatologia
   -gleboznawstwo
   -hodowla roślin i nasiennictwo
   -inżynieria rolnicza
   -łąkarstwo
   -mikrobiologia
   -ochrona roślin
   -ochrona środowiska
   -ogólna uprawa roli i roślin
   -ogrodnictwo
   -przyrodnicze podstawy produkcji roślinnej 
   -szczegółowa uprawa roślin

 

    Instytucji Naukowych
   -Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego 
   -Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
   -Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
   -Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
   -Instytut Ochrony Roślin
   -Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
   -Instytut Warzywnictwa
[Do strony domowej]