Wielki s³ownik rolniczy polsko-niemiecki obejmuj±cy oko³o 45 000 terminów rolniczych (1103 stron) zawiera has³a z nastêpuj±cych dyscyplin naukowych:
agrometeorologia fitosocjologia nawo¿enie
agrotechnika fizyka ochrona ro¶lin
anatomia zwierz±t fizjologia zwierz±t ogrodnictwo
biochemia gleboznawstwo paszoznawstwo
biologia ichtiologia pokrój zwierz±t
botanika kwiaciarstwo przemys³ spo¿ywczy
chemia le¶nictwo pszczelarstwo
do¶wiadczalnictwo rolnicze ³±karstwo rybactwo
ekonomika matematyka sadownictwo
entomologia mechanizacja weterynaria
fitopatologia melioracja zoologia
  mikrobiologia zootechnika
Tekst S³ownika opracowano w edytorze tekstu Word 6.0.
 
Zweryfikowana, aktualna terminologia polska, niemiecka i ³aciñska. Nowa pisownia niemiecka.
S³ownik prezentowano na Miêdzynarodowych Targach Ksi±¿ki we Frankfurcie nad Menem w 2000 r.
S³ownik, wydany przez Wiedzê Powszechn±, mo¿na zamówiæ w ksiêgarni internetowej
lub nabyæ we wszystkich ksiêgarniach w ca³ym kraju.

Fragment s³ownika:

aberracja chromosomowa biol. Chromosomenaberration f
abiotyczny abiotisch
abioza Abiose f
ablacja gleb. Ablation f
ablaktacja sad. Ablaktation f, Ablaktieren n
abrazja Abrasion f, Abschabung f
absorbent Absorptionsmittel n
absorbowaæ absorbieren
absorbowanie Aufsaugungsvermögen n
absorpcja Absorption f, Absorbieren n
~ jonów chem. Ionenabsorption f
absorpcyjno¶æ Absorptionsfähigkeit f, Absorptionsvermögen n, Absorbierbarkeit f
absorpcyjny absorptiv
abutilon (Abutilon) bot. Zimmerahorn m, Schönmalve f, Samtpappel f
acetonemia wet. Azetonämie f
acetonomocz wet. Azetonurie f
acetonuria wet. Azetonurie f
acetylocholina bioch. Azetylcholin n; wet. Vagusstoff m
achimenes (Achimenes) bot. Schiefteller m
adaptacja biol. Adaptation f, Adaptierung f, Anpassung f
adenozyna bioch. Adenosin n
adermina bioch. Adermin n
adhezja fiz. Adhäsion f
adiantum (Adiantum) bot. Frauenhaarfarn m, Pfauenradfarn m
adrenosteron bioch. Adrenosteron n
adsorbowaæ gleb. adsorbieren
adsorbowanie gleb. Adsorbieren n
adsorpcja gleb. Adsorption f, Adsorbierung f
adsorpcyjno¶æ gleb. Adsorptionsfähigkeit f, Adsorptionskraft f
adsorpcyjny adsorptiv
adwekcja meteor. Advektion f
adynamia wet. Adynamie f, Kraftlosigkeit f
aeracja Aeration f, Aerifizieren n, Durchlüftung f, Lüftung f
~ g³êboka (trawnika) ogr. Tiefaerifizieren n
aerator Belüftungsgerät n, Belüfter m
aeremia wet. Aerämie f, Pneumathämie f
aerenchyma bot. Aerenchym n, Atemgewebe n, Durchlüftungsgewebe n, Luftleitgewebe n,Luftgewebe n
aerobioza biol. Aerobiose f
aerobowy biol. aerob
aeroby mikrob. Aeroben pl, Aerobionten pl
aerofobia wet. Aerophobie f, Luftscheu f
aerosiew agrot. Aviosaat f, aviotechnische Breitsaat
aerozol 1. Aerosol n 2. ochr. Nebel m
aerozolowaæ ochr. nebeln
aerozolowanie ochr. Nebelspritzen n, Nebeln n
afelandra (Aphelandra) bot. Ganzkölbchen n
aficyd ochr. Aphizid n, Blattlausbekämpfungsmittel n
aflatoksykoza wet. Aflatoxikose f
afrykañski pomór koni wet. afrikanische Pferdepest, afrikanische Pferdesterbe
agapant (Agapanthus) bot. Schmucklilie f, Liebesblume f
agar mikrob. Agar-Agar m
agawa (Agave) bot. Agave f
aglaonema (Aglaonema) bot. Kolbenfaden m
aglomerat gleb. Agglomerat n
aglutynacja mikrob. Agglutination f
~ krwinek czerwonych wet. Blutkörperchenagglutination f, Hämagglutination f
agonia wet. Agonie f, Todeskampf m
agranulocytoza wet. Agranulozytose f
agrarny agrar, agrarisch
agregacja gleb. Aggregation f
agregat 1. gleb.,mech. Aggregat n 2. mech. Koppelung f, Kopplung f
~ ch³odniczy zoot. Kühlaggregat n
~ do na¶wietlania ogr. Belichtungsaggregat n
~ do orki agrot. Pflugaggregat n
~ do parowania pasz zoot. Futterdämpfaggregat n
~ do uprawy miêdzyrzêdowej agrot. Hackaggregat n
~ do zbioru p³odów rolnych Ernteaggregat n
~ maszynowy Maschinenaggregat n, Maschinensatz m
~ narzêdzi mech. Koppelungsgerät n, Kopplungsgerät n
~ odbudowany gleb. Aufbauaggregat n
~ siewników rzêdowych agrot. Drillmaschinensatz m
~ trzysiewnikowy agrot. Dreisämaschinensatz m
~ uprawowy agrot. Gerätekombination f
~ zawieszany mech. Aufbauaggregat n
agregatowaæ mech. koppeln
agregatowanie narzêdzi mech. Gerätekopplung f, Gerätestaffelung f
agregaty drobne gleb. Feinaggregate pl
~ glebowe Bodenaggregate pl, Krümelaggregate pl, Bodenkrümel pl
~ wodoodporne wasserbeständige Aggregate, wasserstabile Aggregate
~ wtórne Sekundäraggregate pl
agrest pospolity (Ribes uva-crispa) bot. Stachelbeere f
agresyna wet. Aggressin n
agresywno¶æ Aggressivität f
agresywny aggressiv
agrobiologia Agrarbiologie f, Agrikulturbiologie f, Agrobiologie f
agrocenoza agrot. Agrobiozönose f, Kulturbiozönose f
agrochemia nawo¿. Agrarchemie f, Agrochemie f, Ackerbauchemie f, Agrikulturchemie f, Landwirtschaftschemie f
agrochemiczny agrochemisch, agrikulturchemisch
agroekologia Agrarökologie f
agroekosystem agrot. Agrarökosystem n, Agroökosystem n
agrofitocenoza fitosoc. Agrophytozönose f
agrofizyczny bodenphysikalisch
agrofizyka Agrophysik f, landwirtschaftliche Physik
agrogaz Biogas n, Fäulnisgas n, Faulschlammgas n, Faulgas n
agrogeologia Agrogeologie f
agroklimatologia Agroklimatologie f
agroklimatyczny agrarklimatisch
agrolotnictwo Agrarflugwesen n, Agrarluftfahrt f, landwirtschaftliches Flugwesen, Landwirtschaftsfliegerei f, Landwirtschaftsflugwesen n
agromelioracja agrot. Agromelioration f, Untergrundmelioration f, Unterbodenmelioration f
~ gleb lekkich Sandbodenmelioration f
~ ~ piaszczystych Sandbodenmelioration f
agrometeorologia Agrarmeteorologie f, Agrometeorologie f, Agrikulturmeteorologie f, landwirtschaftliche Meteorologie, landwirtschaftliche Wetterkunde
agromikrobiologia landwirtschaftliche Mikrobiologie
agrominimum agrot. agronomisches Minimum
agronom Agronom m, Ackerbaukundiger m
agronomia Agronomie f, Ackerbaulehre f
agrotechniczny agrotechnisch, agrikulturtechnisch, anbautechnisch
agrotechnik (NRD) Agrotechniker m
agrotechnika (NRD) Agrotechnik f
agrozoocenoza agrot. Agrozoozönose f
ajlant (Ailanthus) bot. Götterbaum m
akacja (Acacia) bot. Akazie f
akant (Acanthus) bot. Akanthus m
akarapidoza pszcz. Akarinose f, Milbenseuche f, Milbenkrankheit f
akarologia zool. Akarinologie f
akaroza fitopat.,wet. Akarose f, Milbenbefall m
akarycyd ochr. Akarizid n, Milbenbekämpfungsmittel n
akcja zoot.,ryb. Aktion f
~ siewna agrot. Aussaatkampagne f, Saatkampagne f
~ zwalczania ochr. Bekämpfungsaktion f
akineza wet. Akinesie f, Bewegungsarmut f, Bewegungslosigkeit f
aklimatyzacja biol. Akklimatisation f, Akklimatisierung f, Anpassung f
~ ro¶lin Pflanzenakklimatisierung f
aklimatyzowaæ siê akklimatisieren
aklimatyzowanie siê Akklimatisieren n
akobaltoza wet. Akobaltose f
akr (0,40 ha) agrot. Acre m
akromegalia wet. Akromegalie f
akromikria wet. Akromikrie f
aksamitka (Tagetes) bot. Studentenblume f, Sammetblume f, Tagetes f
~ rozpierzch³a (Tagetes patula) ausgebreitete Studentenblume, niedrigde Studentenblume
~ wzniesiona (Tagetes erecta) aufrechte Studentenblume, hohe Studentenblume
akseroftol bioch. Axerophthol n, antixerophthalmisches Vitamin
akt kopulacyjny zoot. Deckakt m, Deckvorgang m
~ p³ciowy zoot. Geschlechtsverbindung f
~ po³ykania fizj. Schluckakt m, Schlingakt m
~ prze¿uwania fizj. Wiederkauakt m
~ wymiotny wet. Brechakt m
~ zgonu wet. Totenschein m
aktinidia (Actinidia) bot. Strahlengriffel m
~ ostrolistna (Actinidia arguta) japanische Stachelbeere
aktinobacyloza wet. Aktinobazillose f
aktynograf meteor. Aktinograph m
aktynometr meteor. Aktinometer n
aktywator Aktivator m, Aktivierungsmittel n
aktywizowaæ aktivieren
aktywno¶æ Aktivität f, Tätigkeit f
~ biologiczna Bioaktivität f, Lebenstätigkeit f, Organismentätigkeit f
~ ~ gleby bodenbiologische Aktivität
~ celulolityczna mikrob. zellulolytische Aktivität
~ drobnoustrojów mikrob. Mikroorganismenaktivität f, Mikroorganismentätigkeit f, Mikrobentätigkeit f
~ d¿d¿ownic gleb. Regenwurmaktivität f
~ enzymatyczna bioch. Enzymaktivität f, Fermentaktivität f
~ ~ gleby bodenenzymatische Aktivität
~ gleby Bodenaktivität f
~ jajników fizj. Ovaraktivität f
~ kapilarna gleb. Kapillaraktivität f
~ korzeni bot. Wurzeltätigkeit f
~ metaboliczna fizj. metabolische Aktivität
~ nadmierna Superaktivität f
~ p³ciowa zoot. Geschlechtstätigkeit f, geschlechtliche Aktivität
~ ~ koguta Tretlust f
~ ruchowa zoot. Laufaktivität f
~ wzrostu Wuchstätigkeit f
~ zwierz±t Tiertätigkeit f
aktywny tätig
akumulacja Akkumulation f, Anhäufung f, Aufspeicherung f
akumulowaæ akkumulieren, aufspeichern
alanina bioch. Alanin n
albedo meteor. Albedo f
albinizm Albinismus m, Farblosigkeit f, Leukopathie f, Weißsucht f
~ czê¶ciowy Teilalbinismus m
albinos zoot. Albinotier n, Kakerlak m
albit gleb. Albit m
albumina bioch. Albumin n
~ jaja Eieralbumin n
~ mleka Laktalbumin n, Milchalbumin n
~ surowicza Serumalbumin n
alergen wet. Allergen n
alergia wet. Allergie f, Hypersensibilität f, Schutzlosigkeit f
alergiczny wet. allergisch
alergoza wet. Allergose f
aleuron bot. Aleuron n
algezja wet. Algesie f
algi pastewne pasz. Futteralgen pl
alkaliczno¶æ chem. Alkalinität f, Alkalität f, Alkaleszenz f, Basizität f
alkaliczny chem. alkalisch, basisch
alkalizacja chem. Alkalisation f, Alkalisierung f
alkalizowaæ chem. alkalisieren
alkalizowanie chem. Alkalisieren n
alkaloid bot. Alkaloid n
~ trupi wet. Leichenalkaloid n, Leichengift n
alkaloza wet. Alkalose f
~ krwi Blutalkalose f
~ ¿wacza Pansenalkalose f
alkanna barwierska (Alkanna tinctoria) bot. Färberalkanna f
alkohol Alkohol m
~ etylowy Äthylalkohol m, Äthanol m
~ metylowy Methylalkohol m, Methanol m
~ propylowy Propylalkohol m, Propanol n
allelopatia bot. Allelopathie f
allogamia bot. Allogamie f, Fremdbefruchtung f, Fremdbestäubung f
allotrofia biol. Allotrophie f
aloes (Aloe) bot. Aloe f
alpinarium kwiac. Alpengarten m, Alpinum n, Steingarten m
alstremeria (Alstroemeria) bot. Inkalilie f
altana ogr. Laube f, Gartenlaube f, Gartenhaus n
alternantera (Alternanthera) bot. Papageienblatt n
alternarioza fitopat. Alternariose f
aluwialny gleb. angeschwemmt
amarylis (Amaryllis) bot. Belladonnalilie f
amarylkowate (Amaryllidaceae) bot. Amaryllisgewächse pl
amauroza wet. Amaurose f
amboceptor wet. Anbozeptor m, Zwischenkörper m
ambrowiec (Liquidambar) bot. Amberbaum m
ameboza wet. Amöbiasis f, Amöbendysenterie f
amerykañski m±czniak agrestu (Sphaerotheca mors-uvae) fitopat. amerikanischer Stachelbeermehltau
amerykañskie zapalenie mózgu i rdzenia koni wet. amerikanische Hirnrückenmarkentzündung, amerikanische Pferdeenzephalomyelitis
amid kwasu nikotynowego chem. Nikotinsäureamid n
aminokwasy pasz. Aminosäuren pl, Eiweißbaustoffe pl, Eiweißbausteine pl
~ egzogenne lebensnotwendige Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, unentbehrliche Aminosäuren
~ ~ czê¶ciowo halbessentielle Aminosäuren
~ endogenne entbehrliche Aminosäuren, nichtessentielle Aminosäuren
amofos nawo¿. Ammoniaksuperphosphat n
amon chem. Ammonium n, Ammon n
amoniak chem. Ammoniak n
~ gazowy gasförmiges Ammoniak
~ p³ynny nawo¿. Flüssigammoniak n, flüssiges Ammoniak
amoniakalny nawo¿. ammoniakalisch, ammoniakhaltig
amoniakaty nawo¿. Ammoniakate pl
amoniakowanie pasz. Ammonisierung f
~ termiczne Thermoammonisierung f
amonifikacja biol. Ammonifikation f, Ammonifizierung f, Ammoniakbildung f
amonowy nawo¿. ammoniakalisch
amorfa (Amorpha) bot. Bastardindigo m
amorficzny amorph
ampla kwiac. Hängekörbchen n
amputacja wet. Amputation f, Abnahme f, Abtrennen n
~ strzyka Zitzenamputation f
amur bia³y (Ctenopharyngodon idella) ryb. weißer Amur, Amurkarpfen m, Graskarpfen m
amylaza bioch. Amylase f, Diastase f
~ trzustkowa Pankreasamylase f
amyloidoza wet. Amyloidose f
anabioza biol. Anabiose f
anabolizm biol. Anabolismus m, Aufbaustoffwechsel m
anaerob mikrob. Anaerobiont m
anaerobioza biol. Anaerobiose f, Anoxybiose f
anaerobowy mikrob. anaerob
anaeroby mikrob. Anaeroben pl, Anaerobier pl
anafilaksja wet. Anaphylaxie f
analiza Analyse f
~ agrochemiczna nawo¿. agrochemische Analyse
~ chemiczna chemische Analyse
~ gleby Bodenanalyse f
~ ~ biologiczna biologische Bodenanalyse
~ ~ chemiczna chemische Bodenanalyse
~ ~ granulometryczna mechanische Bodenanalyse
~ granulometryczna gleb. Fraktionsanalyse f, Schlämmanalyse f, Körnungsanalyse f, Kornanalyse f
~ ilo¶ciowa quantitative Analyse
~ jako¶ciowa qualitative Analyse
~ kowariancji mat. Kovarianzanalyse f
~ li¶ci nawo¿. Blattanalyse f
~ miareczkowa chem. Titrieranalyse f
~ mikrobiologiczna mikrobiologische Analyse
~ na mokro gleb. Naßanalyse f
~ objêto¶ciowa gleb. volumetrische Analyse, Raumanalyse f
~ odmianowa Sortenanalyse f
~ organoleptyczna organoleptische Analyse
~ paszy zoot. Futtermittelanalyse f, Futteranalyse f, Nährstoffuntersuchung f
~ ~ standardowa Routinefuttermittelanalytik f
~ pnia le¶n. Stammanalyse f
~ populacji biol. Populationsanalyse f
~ przyrostów wagowych ula kontrolnego pszcz. Waagstockauswertung f
~ py³kowa pszcz. Pollenanalyse f
~ regresji mat. Regressionsanalyse f
~ ro¶lin (chemiczna) nawo¿. Pflanzenanalyse f
~ sitowa gleb. Siebanalyse f, Siebtest m, Siebuntersuchung f
~ ~ na sucho Trockensiebanalyse f
~ spektralna fiz. Spektralanalyse f
~ statystyczna mat. statistische Analyse
~ strza³y le¶n. Stammanalyse f
~ ¶ladowa chem. Spurenanalyse f
~ toksykologiczna wet. Toxizitätsprüfung f
~ wagowa gravimetrische Analyse
~ wariancji mat. Varianzanalyse f
~ widmowa fiz. Spektralanalyse f
anamneza wet. Anamnese f
ananasowate (Bromeliaceae) bot. Ananasgewächse pl, Bromeliengewächse pl
anaplazmoza wet. Anaplasmose f, Gallenkrankheit f, Gallenseuche f
anastomoza bot.,wet. Anastomose f
anatoksyna wet. Anatoxin n
~ tê¿cowa Tetanusanatoxin n
anatomia Anatomie f
~ drewna le¶n. Holzanatomie f
~ makroskopowa makroskopische Anatomie
~ mikroskopowa mikroskopische Anatomie
~ opisowa beschreibende Anatomie, deskriptive Anatomie
~ patologiczna pathologische Anatomie
~ porównawcza vergleichende Anatomie
~ ro¶lin bot. Pflanzenanatomie f, Pflanzenzergliederungslehre f, Phytotomie f
~ stosowana angewandte Anatomie
~ topograficzna topographische Anatomie
~ weterynaryjna veterinärmedizinische Anatomie
~ zwierz±t Zootomie f
ancylostomatoza wet. Ankylostomose f, Ankylostomiasis f
androgeneza biol. Androgenese f
androgynia biol. Androgynie f
androsteron fizj. Androsteron n
anemia wet. Anämie f
anemiczny wet. chlorotisch
anemochor bot. Windverbreiter m, Windwanderer m
anemochoria bot. Anemochorie f, anemochore Übertragung, Windverbreitung f
anemograf meteor. Anemograph m, Windregistrierapparat m, Windschreiber m
anemometr meteor. Anemometer n, Windgeschwindigkeitsmesser m, Windmesser m
anergia wet. Anergie f, Energiemangel m
anestezja wet. Anästhesie f
anestezjologia wet. Anästhesiologie f
aneuryna bioch. Aneurin n, Thiamin n, antineuritisches Vitamin
angina wet. Angina f, Halsentzündung f
~ w±glikowa Anthraxbräune f
~ zo³zowa Druseangina f
angiografia wet. Angiographie f, Vasographie f
angiologia anat. Angiologie f, Gefäßlehre f
angloarab zoot. Angloaraber m
anhydremia wet. Anhydrämie f
anizocytoza wet. Anisozytose f
anizofilia bot. Anisophyllie f
anizoploidalno¶æ biol. Anisoploidie f
anizoploidalny biol. anisoploid
ankiloza wet. Ankylose f
anoksja w³ochata (Anoxia pilosa) ent. brauner Johanniskäfer
anomalia Anomalie f, Abnormalität f, Abnormität f
~ barwnikowa wet. Pigmentanomalien pl
~ p³ciowa wet. Sexualanomalie f
~ wzrostu biol. Wachstumsanomalie f
anomalie pogody meteor. Witterungsanomalien pl
anoplocefaloza wet. der Pferde Bandwurmkrankheit
anormalny anormal, abnorm
anortyt gleb. Anorthit m
antagonistyczny antagonistisch
antagonizm chem. Antagonismus m, Gegenspiel n
~ jonów chem. Ionenantagonismus m
antocyjan bot. Anthozyan n
antraknoza fitopat. Anthraknose f, Brennfleckenkrankheit f, Brennfleckigkeit f
~ dyniowatych (Colletotrichum orbiculare) Brennfleckenkrankheit der Gurke und des Kürbis
~ fasoli (Colletotrichum lindemuthianum) Brennfleckenkrankheit der Bohne
~ koniczyny (Kabatiella caulivora) Kleestengelbrenner m, Kleestengelbrand m
~ ~ czerwonej (Kabatiella caulivora) Stengelbrenner des Rotklees
~ li¶ci porzeczki (Gloeosporidiella ribis, st. dosk. Drepanopeziza ribis) Johannisbeerblattbräune f
~ lnu (Colletotrichum lini) Stengelbrenner des Flachses
~ maliny (Plectodiscella veneta, st. konid. Gloeosporium venetum) Brennfleckenkrankheit der Himbeere
~ orzecha w³oskiego (Marssonina juglandis, st. dosk. Gnomonia leptostyla) Marssonina-Krankheit der Walnuß
~ porzeczki (Drepanopeziza ribis, st. konid. Gloeosporidiella ribis) Blattfallkrankheit der Johannisbeere
~ seradeli (Colletotrichum trifolii) Stengelbrenner der Serradella
~ winoro¶li (Sphaceloma ampelinum, st. dosk. Elsinoe ampelina) schwarzer Brenner der Weinrebe, Pocken der Weinrebe
[Do strony domowej]