Gleby Dolnego Śląska i Sudetów

   

Soils of south-west Poland

(Lower Silesia region and the Sudetes Mountains)

 

 

Gleby brunatnoziemne

Cambisols / Inceptisols

 

 


Numer profilu
Soil ID
S7
Położenie
Situation
Węgrów, pow. Trzebnica
Wegrow, Trzebnica county
175 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Gleba brunatna eutroficzna wyługowana
FAO WRB 2014 Hypereutric Endoskeletic Cambisols (Episiltic, Endoloamic,Bathyarenic, Ochric, Raptic)
Soil Taxonomy Lamellic Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
pył eoliczny na utworach fluwioglacjalnych
eolian silts on glaciofluvial deposits
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na glinie zwykłej podścielonej żwirowatymi piaskami
SiL/grL//S-grS

Numer profilu
Soil ID
S59
Położenie
Situation
Myślibórz, pow. Jawor
Mysliborz, Jawor county
400 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna eutroficzna wyługowana
FAO WRB 2014 Eutric Skeletic Cambisols (Ochric, Episiltic, Endoloamic)
Soil Taxonomy Dystric Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
pył eoliczny (krio-lessowy) na zieleńcu
eolian silts ("cryo-loess") over greenstone
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty podścielony szkieletową gliną zwykłą
SiL over skL

Numer profilu
Soil ID
S8
Położenie
Situation
Rogowa Kopa, Góry Stołowe
Rogowa Kopa, Stolowe Mountains
750 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna eutroficzna wyługowana
FAO WRB 2014 Eutric Episkeletic Leptic Cambisols (Ochric, Siltic)
Soil Taxonomy Dystric Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
mułowiec kredowy
Cretaceous siltstone (mudstone)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty 
SiL

Numer profilu
Soil ID
S9
Położenie
Situation
Karłów, Góry Stołowe
Karlow, Stolowe Mountains
720 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna eutroficzna wyługowana
FAO WRB 2014 Eutric Skeletic Cambisols (Siltic)
Soil Taxonomy Dystric Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
mułowiec kredowy
Cretaceous siltstone (mudstone)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty 
SiL


Numer profilu
Soil ID
S10
Położenie
Situation
Dańczów, Góry Stołowe
Danczow, Stolowe Mountains
550 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna dystroficzna typowa
FAO WRB 2014 Dystric Skeletic Cambisols (Loamic)
Soil Taxonomy Typic Dystrudepts
Skała macierzysta
Parent material
granitoidy karbońskie (waryscyjskie)
Carboniferous granite
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina piaszczysta na piaszczysto-żwirowej zwietrzelinie
SL over granite saprolite

Numer profilu
Soil ID
S11
Położenie
Situation
Darnków, Góry Stołowe
Darnkow, Stolowe Mountains
560 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna dystroficzna typowa
FAO WRB 2014 Hyperdystric Skeletic Cambisols (Ochric, Loamic)
Soil Taxonomy Typic Dystrudepts
Skała macierzysta
Parent material
granitoidy karbońskie (waryscyjskie)
Carboniferous granite
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina piaszczysta na piaszczysto-żwirowej zwietrzelinie
SL over granite saprolite

Numer profilu
Soil ID
S12
Położenie
Situation
Radków, Góry Stołowe
Radkow, Stolowe Mountains
410 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna dystroficzna typowa
FAO WRB 2014 Dystric Cambisols (Endochromic, Loamic)
Soil Taxonomy Typic Dystrudepts
Skała macierzysta
Parent material
osady koluwialne
(mułowiec + piaskowiec kredowy + piaskowiec permski)
colluvial deposits
(Cretaceous mudstone + Cr. sandstone + Permian sandstone)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina piaszczysta 
SL 

Numer profilu
Soil ID
S13
Położenie
Situation
Radków, Góry Stołowe
Radkow, Stolowe Mountains
420 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna dystroficzna typowa
FAO WRB 2014 Dystric Chromic Cambisols (Loamic)
Soil Taxonomy Typic Dystrudepts
Skała macierzysta
Parent material
osady koluwialne
(mułowiec kredowy + piaskowiec permski)
colluvial deposits
(Cretaceous mudstone + Permian sandstone)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina piaszczysta 
SL 


Numer profilu
Soil ID
S14
Położenie
Situation
Darnków, Góry Stołowe
Darnkow, Stolowe Mountains
175 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba brunatna dystroficzna opadowo-glejowa
FAO WRB 2014 Dystric Skeletic Stagnic Cambisols (Ochric, Siltic)
Soil Taxonomy Aquic Humic Dystrudepts
Skała macierzysta
Parent material
mułowiec kredowy
Cretaceous siltstone (mudstone)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na pyle ilastym
SiL

Numer profilu
Soil ID
S15
Położenie
Situation
Wrocław
175 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Mada brunatna oglejona
FAO WRB 2014 Eutric Endogleyic Cambisols (Ferric, Endoraptic, Anoloamic, Endoarenic)
Soil Taxonomy Fluvaquentic Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
osady aluwialne
alluvial sediments
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina piaszczysta na piasku luźnym
SL over S


Numer profilu
Soil ID
S78 Mada brunatna - Fluvic Cambisols
Położenie
Situation
Lubiąż, pow. Wołów
Lubiaz, Wolow county
99 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Mada brunatna (opadowoglejowa)
FAO WRB 2014 Eutric Stagnic Cambisols (Ochric, Loamic, Bathyarenic)
Soil Taxonomy Fluvaquentic Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
holoceńskie osady aluwialne
alluvial sediments (Holocene)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina zwykła podścielona piaskiem luźnym
L over S

Gleby innych regionów Polski

Soils in other regions of Poland

   

Numer profilu
Soil ID
S16
Położenie
Situation
Bukowno, pow. Olkusz
Bukowno, Olkusz county
300 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Rędzina brunatna typowa
FAO WRB 2014 Calcaric Skeletic Cambisols (Ochric, Loamic)
Soil Taxonomy Rendollic Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
dewoński dolomit (+domieszka lessu)
Devonian dolomite (+loess admixture)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na glinie zwykłej
SiL over L
Numer profilu
Soil ID
S17
Położenie
Situation
Bukowno, pow. Olkusz
Bukowno, Olkusz county
300 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Rędzina czerwonoziemna
FAO WRB 2014 Calcaric Skeletic Rhodic Cambisols (Humic, Loamic)
Soil Taxonomy Rendollic Eutrudepts
Skała macierzysta
Parent material
dolomit dewoński
Devonian dolomite
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina ilasta
CL

      


      

 Systematyka
Gleb Polski

Polish Soil Classification 
Gleby Dolnego Śląska
Soil of the
Lower Silesia
Gleby inicjalne
i słabo ukształtowane

Leptosols
Gleby rdzawo- ziemne
Arenosols
Gleby płowo- ziemne
Luvisols
Alisols Albeluvisols
Gleby bielico- ziemne
Podzols
Gleby czarno-
ziemne
Chernozems Phaeozems
Gleby glejo- ziemne
Gleysols
Gleby  organiczne
Histosols
Gleby antropo-
geniczne Anthrosols
Technosols

 


Cezary Kabała

strona główna

Instytut Nauk o Glebie

i Ochrony Środowiska

Uniwersytet

Przyrodniczy

Wrocław