Gleby Dolnego Śląska i Sudetów

....

Soils of the south-west Poland

(the Lower Silesia region and the Sudetes Mountains)

 

 

Gleby czarnoziemne

Chernozems, Phaeozems - Mollisols

 

 


Numer profilu
Soil ID
S72
Położenie
Situation
Radzików, pow. Dzierżoniów
Radzików, Dzierżoniów county
163 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Czarnoziem kumulacyjny
FAO WRB 2014 Haplic Chernozems (Aric, Pachic, Siltic, Bathycalcic)
Soil Taxonomy Pachic Hapludolls
Skała macierzysta
Parent material
less 
loess (Pleistocene, Vistulian) 
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty
SiL 


Numer profilu
Soil ID
S40
Położenie
Situation
Tyniec, pow. Wrocław
Tyniec, Wroclaw county
130 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Czarna ziemia typowa
FAO WRB 2014 Calcic Chernozems (Episiltic, Endoclayic, Raptic, Stagnic)
Soil Taxonomy Fine-silty, mixed, semiactive, calcareous mesic Oxyaquic Hapludolls
Skała macierzysta
Parent material
less na ile trzeciorzędowym rozdzielone pozostałością osadów glacjalnych\
loess (Vistulian) on remnants of glacial sediments over Tertiary clay
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył ilasty na ile
SiL over C

Numer profilu
Soil ID
S41
Położenie
Situation
Tyniec, pow. Wrocław
Tyniec, Wroclaw county
130 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Czarna ziemia typowa
FAO WRB 2014 Calcic Vertic Chernozems (Aric, Episiltic, Endoclayic, Pachic, Raptic, Endostagnic, Tonguimollic)
Soil Taxonomy Pachic Vertic Hapludolls
Skała macierzysta
Parent material
less na ile trzeciorzędowym rozdzielone pozostałością osadów glacjalnych\
loess (Vistulian) on remnants of glacial sediments over Tertiary clay
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył ilasty na ile
SiL over C

Numer profilu
Soil ID
S73
Położenie
Situation
Radzików, pow. Dzierżoniów
Radzików, Dzierżoniów county
162 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Czarna ziemia kumulacyjna
FAO WRB 2014 Gleyic Calcic Chernozems (Aric, Pachic, Siltic)
Soil Taxonomy Pachic Hapludolls
Skała macierzysta
Parent material
less 
loess (Vistulian) 
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty
SiL 

Numer profilu
Soil ID
S74
Położenie
Situation
Radzików, pow. Dzierżoniów
Radzików, Dzierżoniów county
161 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Czarna ziemia kumulacyjna
FAO WRB 2014 Haplic Chernozems (Aric, Pachic, Siltic, Endostagnic, Bathycalcic)
Soil Taxonomy Pachic Hapludolls
Skała macierzysta
Parent material
less 
loess (Vistulian) 
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty
SiL 

Numer profilu
Soil ID
S77 Mollic Fluvic Umbrisols
Położenie
Situation
Lubiąż, pow. Wołów
Lubiaz, Wolow county
99 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Mada czarnoziemna
FAO WRB 2014 Cambic Fluvic Chernic Umbrisols (Epiloamic, Katoarenic)
Soil Taxonomy Fluventic Hapludolls
Skała macierzysta
Parent material
holoceńskie osady rzeczne
alluvial sediments (Holocene)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina zwykła na glinie piaszczystej podścielonej piaskiem słabogliniastym i luźnym
L on SL over S Gleby innych regionów Polski

Soils in other regions of Poland

...... 

Numer profilu
Soil ID
S42
Położenie
Situation
Bukowno, pow. Olkusz
Bukowno, Olkusz county
290 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Gleba murszasta typowa
FAO WRB 2014 Greyzemic Endogleyic Umbrisols (Arenic, Anthric, Drainic)
Soil Taxonomy Aquic Quartzipsamments
Skała macierzysta
Parent material
piasek rzeczny
river sand
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
piasek luźny
S


 Systematyka
Gleb Polski

Polish Soil Classification
Gleby Dolnego Śląska
Soil of the
Lower Silesia
Gleby inicjalne
i słabo ukształtowane

Leptosols
Gleby brunatno- ziemn
Cambisols
Gleby rdzawo- ziemne
Arenosols
Gleby płowo- ziemne
Luvisols
Alisols Albeluvisols
Gleby bielico- ziemne
Podzols
Gleby glejo- ziemne
Gleysols
Gleby  organiczne
Histosols
Gleby antropo- geniczne
Anthrosols
Technosols


Cezary Kabała

strona główna

Instytut Nauk o Glebie

i Ochrony Środowiska

Uniwersytet

Przyrodniczy

Wrocław