Gleby Dolnego Śląska i Sudetów

......

Soils of south-west Poland

(Lower Silesia region and the Sudetes Mountains)

 

 

Gleby płowe i płowe zaciekowe

Luvisols, Alisols, Planosols, Retisols // Alfisols 

 Numer profilu
Soil ID
S22
Położenie
Situation
Machnice, pow. Trzebnica
Machnice, Trzebnica county
210 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Gleba płowa typowa
FAO WRB 2014 Albic Lamellic Luvisols (Ochric, Siltic, Bathycalcic)
Soil Taxonomy Typic Hapludalfs
Fine-silty, mixed, active, mesic Typic Hapludalfs
Skała macierzysta
Parent material
pył eoliczny (less)
eolian silt (loess)
[węglany na głęb. ok 210 cm]
[carbonates below 210 cm]
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na pyle ilastym
SiL

Numer profilu
Soil ID
S23
Położenie
Situation
Skarszyn, pow. Trzebnica
Skarszyn, Trzebnica county
160 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Gleba płowa typowa
FAO WRB 2014 Albic Lamellic Luvisols (Siltic, Bathycalcic)
Soil Taxonomy Typic Hapludalfs
Fine-silty, mixed, active, mesic Typic Hapludalfs
Skała macierzysta
Parent material
pył eoliczny (less)
eolian silt (loess)
[węglany na głęb. ok 120 cm]
[carbonates below 120 cm]
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na pyle ilastym
SiL

Numer profilu
Soil ID
S24
Położenie
Situation
Legnica
200 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa typowa
FAO WRB 2014 Albic Luvisols (Aric, Cutanic, Ochric, Siltic)
Soil Taxonomy Typic Hapludalfs
Skała macierzysta
Parent material
pył eoliczny (less), bezwęglanowy
eolian silt (loess), carbonate-free
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na pyle ilastym
SiL

Numer profilu
Soil ID
S25
Położenie
Situation
Pasterka, Góry Stołowe
Pasterka, Stolowe Mountains
770 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa opadowo-glejowa
FAO WRB 2014 Endoskeletic Albic Stagnic Alisols (Aric, Cutanic, Ochric, Endoloamic, Episiltic)
Soil Taxonomy Aquic Hapludalfs
Skała macierzysta
Parent material
mułowiec kredowy
Cretaceous siltstone (mudstone)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na szkieletowej glinie zwykłej
SiL over L

Numer profilu
Soil ID
S26
Położenie
Situation
Bogatynia, pow. Zgorzelec
Bogatynia, Zgorzelec county
260 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa z cechami brunatnienia
FAO WRB 2014 Albic Leptic Alisols (Neocambic, Cutanic, Siltic)
Soil Taxonomy Ultic Hapludalfs
Skała macierzysta
Parent material
pył eoliczny (less) na zwietrzelinie granodiorytu
eolian silt (loess) over granodiorite saprolite
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na glinie zwykłej
SiL over L

Numer profilu
Soil ID
S75
Położenie
Situation
Radzików, pow. Dzierżoniów
Radzików, Dzierżoniów county
170 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa z cechami brunatnienia
FAO WRB 2014 Endoskeletic Luvisols (Aric, Cutanic, Neocambic, Ochric, Episiltic, Endoloamic)
Soil Taxonomy Typic Hapludalfs
Skała macierzysta
Parent material
pył eoliczny (less) na utworach polodowcowych
eolian silt (loess) over glacial sediments
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na glinie piaszczystej
SiL over SL

Numer profilu
Soil ID
S60
Położenie
Situation
Bogatynia, pow. Zgorzelec
Bogatynia, Zgorzelec county
310 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa zaciekowa opadowo-glejowa
FAO WRB 2014 Dystric Luvic Glossic Stagnosols (Siltic)
Soil Taxonomy Typic Glossaqualfs
Skała macierzysta
Parent material
less
loess
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na pyle ilastym
SiL

Numer profilu
Soil ID
S27
Położenie
Situation
Pasterka, Góry Stołowe
Pasterka, Stolowe Mountains
770 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa zaciekowa opadowo-glejowa
FAO WRB 2014 Dystric Alic Retic Stagnosols (Aric, Ochric, Episiltic, Endoloamic, Skeletic)
Soil Taxonomy Typic Glossaqualfs
Skała macierzysta
Parent material
mułowiec kredowy
Cretaceous siltstone (mudstone)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na szkieletowej glinie zwykłej
SiL over L

Numer profilu
Soil ID
S28
Położenie
Situation
Bolków
Bolkow
350 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa zaciekowa opadowo-glejowa
FAO WRB 2014 Eutric Endoskeletic Stagnic Retisols (Aric, Cutanic, Densic, Humic, Loamic, Raptic)
Soil Taxonomy Glossaquic Paleudalf
Loamy-skeletal, mixed, superactive, frigid Glossaquic Paleudalf
Skała macierzysta
Parent material
seria osadów polodowcowych na osadach stokowych i zastoiskowych
a series of glacial sediments including solifluction layers over glaciolacustine deposits
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
pył gliniasty na szkieletowej glinie zwykłej
SiL over skL

Numer profilu
Soil ID
S29
Położenie
Situation
Wrocław, Psie Pole
130 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa zaciekowa spiaszczona (opadowo-glejowa)
FAO WRB 2014 Eutric Luvic Albic Fragic Planosols  (Aric, Anoarenic, Endoloamic, Ochric, Raptic)
Soil Taxonomy Oxyaquic Glossudalfs
Coarse-loamy, semi-active, mesic Oxyaquic Glossudalfs
Skała macierzysta
Parent material
piaski pokrywowe na glinie zwałowej (moreny dennej zlodowacenia Odry)
cover sand over till (ground moraine of Odra [Saale-Drenthe/Riss 1/early Illinoian] glaciation)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
piasek słabogliniasty/gliniasty na glinie zwykłej
FS/LFS//L

Numer profilu
Soil ID
S30
Położenie
Situation
Wrocław, Psie Pole
130 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba płowa zaciekowa spiaszczona (opadowo-glejowa)
FAO WRB 2014 Eutric Luvic Albic Fragic Planosols  (Aric, Epiarenic, Endoloamic, Ochric, Raptic)
Soil Taxonomy Oxyaquic Glossudalfs
Coarse-loamy, semi-active, mesic Oxyaquic Glossudalfs
Skała macierzysta
Parent material
piaski pokrywowe na glinie zwałowej (moreny dennej zlodowacenia Odry)
cover sand over till (ground moraine of Odra [Saale-Drenthe/Riss 1/early Illinoian] glaciation)
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
piasek słabogliniasty na glinie piaszczysto-ilastej
FS/SCL

 


Systematyka
Gleb Polski

Polish Soil Classification 
Gleby Dolnego Śląska
Soil of the
Lower Silesia
Gleby inicjalne
i słabo ukształtowane

Leptosols
Gleby brunatno- ziemne
Cambisols
Gleby rdzawo- ziemne
Arenosols
Gleby bielico- ziemne
Podzols
Gleby czarno-
ziemne
Chernozems Phaeozems
Gleby glejo- ziemne
Gleysols
Gleby  organiczne
Histosols
Gleby antropo- geniczne
Anthrosols
Technosols


Cezary Kabała

strona główna

Instytut Nauk o Glebie

i Ochrony Środowiska

Uniwersytet

Przyrodniczy

Wrocław