Gleby Dolnego Śląska i Sudetów

Soils of south-west Poland

(Lower Silesia region and the Sudetes Mountains)

 

 

Gleby rdzawe i ochrowe

Arenosols 

 

 


Numer profilu
Soil ID
S61
Położenie
Situation
Zgorzelec
280 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba rdzawa typowa
FAO WRB 2014 Dystric Brunic Arenosols (Aric, Ochric) 
Soil Taxonomy Typic Quartzipsamments
Skała macierzysta
Parent material
piaski fluwioglacjalne
glaciofluvial sand
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
piasek gliniasty na piasku słabogliniastym podścielonym piaskiem luźnym
LS on CS over MS

Numer profilu
Soil ID
S18
Położenie
Situation
Krakowiany, pow. Trzebnica
Krakowiany, Trzebnica county
190 m n.p.m./m a.s.l.
SGP5 2011 Gleba rdzawa typowa
FAO WRB 2014 Hypereutric Brunic Arenosols (Ochric) 
Soil Taxonomy Typic Quartzipsamments
Skała macierzysta
Parent material
reziduum lessu na piasku fluwioglacjalnym
loess residuum over glaciofluvial sand
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
glina piaszczysta na piasku luźnym
SL over S


Numer profilu
Soil ID
S19
Położenie
Situation
Rudna, pow. Lubin
Rudna, Lubin county
150 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba rdzawa typowa
FAO WRB 2014 Dystric Brunic Arenosols (Aric, Ochric) 
Soil Taxonomy Typic Quartzipsamments
Skała macierzysta
Parent material
piasek fluwioglacjalny
glaciofluvial sand
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
piasek słabogliniasty na piasku luźnym
S


Gleby innych regionów Polski

Soils in other regions of Poland

Numer profilu
Soil ID
S20
Położenie
Situation
Toruń
60 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba ochrowa typowa
FAO WRB 2014 Dystric Rubic Arenosols (Ochric) 
Soil Taxonomy Typic Udipsamments
Skała macierzysta
Parent material
piasek aluwialny (plejstocen)
Pleistocene river (terrace) sand
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
piasek luźny
S
Numer profilu
Soil ID
S21
Położenie
Situation
Toruń
60 m n.p.m./m a.s.l.

SGP5 2011 Gleba ochrowa typowa
FAO WRB 2014 Dystric Endogleyic Rubic Arenosols (Ochric) 
Soil Taxonomy Aquic Udipsamments
Skała macierzysta
Parent material
piasek aluwialny (plejstocen)
Pleistocene river (terrace) sand
Uziarnienie PTG 2008/9
Soil Texture USDA
piasek luźny
S

    


        

 Systematyka
Gleb
Polski

Polish Soil Classification 
Gleby Dolnego Śląska
Soil of the
Lower Silesia
Gleby inicjalne
i słabo ukształtowane

Leptosols
Gleby brunatno- ziemne
Cambisols
Gleby płowo- ziemne
Luvisols
Alisols Albeluvisols
Gleby bielico- ziemne
Podzols
Gleby czarno-
ziemne
Chernozems Phaeozems
Gleby glejo- ziemne
Gleysols
Gleby  organiczne
Histosols
Gleby antropo- geniczne
Anthrosols
Technosols

       


Cezary Kabała

strona główna

Instytut Nauk o Glebie

i Ochrony Środowiska

Uniwersytet

Przyrodniczy

Wrocław