Lesław Zimny

 UPRAWA  KONSERWUJĄCA  BURAKA  CUKROWEGO

 Wprowadzenie

W krajach Europy Zachodniej, w których istnieje nadprodukcja żywności, zwiększanie plonów przestało być najważniejszym celem. Plony i tak są już wysokie przy jednocześnie niskich cenach produktów rolnych. Dlatego najważniejszym zadaniem stało się obniżenie kosztów produkcji z uwzględnieniem ochrony gleby i wód. W Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej plony buraka cukrowego są ciągle niskie, a koszty produkcji wysokie. Dlatego dąży się do zwiększenia plonów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Na to nakładają się wymogi ochrony środowiska. Stąd też nowoczesne rolnictwo w dążeniu do zwiększania produkcji „zdrowej żywności” wymaga, oprócz doskonalenia metod tradycyjnych, wprowadzania nowych technologii uprawy, poszerzonych o elementy ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa ekologicznego.

Jedną z metod mającą bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów produkcji buraka cukrowego jest zastosowanie uprawy konserwującej [www.ecaf.org]. Koncerny cukrowe wprowadzają internetowe programy doradcze, pozwalające wybrać optymalny system uprawy buraka cukrowego we własnym gospodarstwie [www.liz.pl/uprawa].

Ogólnoświatowa tendencja rozwoju technologii uprawy charakteryzuje się przechodzeniem z uprawy tradycyjnej do systemów uproszczonych (rys. 1).

Uprawa tradycyjna (pełna)

>

Uprawa uproszczona (ograniczenie liczby zabiegów, ograniczenie głębokości uprawy)

>

Uprawa konserwująca, strip-till

>

Uprawa zerowa (siew bezpośredni)

                      Rys. 1. Światowy trend rozwoju systemów uprawy roli

Kierunki tych zmian w uprawie roli to:

1)    wprowadzanie technologii umożliwiających dokładne wymieszanie z glebą i szybką mineralizację słomy i resztek pożniwnych,
2)    zmniejszanie liczby przejazdów (agregatowanie, stosowanie narzędzi aktywnych),
3)    zmniejszanie częstotliwości wykonywania orek oraz ich zaniechanie na rzecz innych zabiegów uprawowych,
4)    minimalizacja uprawy (płytsze spulchnienie, ograniczenie liczby zabiegów poszczególnych zespołów).

W uprawie roli pod burak cukrowy występują liczne czynniki ograniczające jego plonowanie. Do najważniejszych należą: nadmierne zagęszczenie gleby w wierzchniej warstwie wskutek stosowania ciężkiego sprzętu, wiosenno-letnie susze oraz erozja gleby. Również orka, która jest podstawowym zabiegiem uprawowym, oprócz oddziaływania dodatniego, wpływa jednocześnie niekorzystnie na glebę (tab. 1). W tej sytuacji dużego znaczenia nabierają technologie uprawy roli, mogące przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom.

Tabela 1. Zalety i wady orki

Zalety

Wady

1. Długotrwałe działanie spulchniające

2. Lepsze napowietrzanie gleby pobudzające jej aktywność biol.

3. Ograniczanie strat części spławialnych i skł. pok.

4. Redukcja populacji myszy i slimaków

5. Zaoranie chwastów i osypanego ziarna zbóż

6. Przykrycie międzyplonów i resztek pożniwnych

7. Zwiększenie strefy wzrostu korzeni

8. Równomierne wzbogacenie gleby w próchnicę, wapń i skł. pok.

9. Likwidowanie głębokich kolein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zniszczenie naturalnej warstwy ochronnej gleby (roślinności i resztek org.)

2. Zmniejszenie populacji geobiontów

3. Homogenizacja środowiska glebowego – spadek bioróżnorodności

4. Niszczenie struktury gleby

5. Sprzyjanie erozji wodnej i wietrznej

6. Przesuszanie warstwy ornej

7. Zaburzenie obiegu skł. pok.

8. Zmniejszenie nośności gleby

9. Zbyt szybki rozkład subst. org.

10. Zbyt głębokie umieszczanie nawozów org.

11.Głębokie umieszczanie nasion chwastów, które w uprawach następczych są wyorywane i pobudzane do kiełkowania

12. Tworzenie podeszwy płużnej i zaskorupienia

13. Wyorywanie kamieni i martwicy glebowej

14. Wymaganie opt. wilg. uprawowej

15. Konieczność doprawiania zaoranego pola

16. Możliwość siewu dopiero po odleżeniu się roli

17. Niska wydajność i wysoka energochłonność

18. Trudność utrzymania równej pow. pola

W zależności od sposobu przykrycia resztek organicznych podstawową uprawę roli można podzielić na:
1) uprawę tradycyjną z uprawkami odwracającymi i spulchniającymi (rola głęboko spulchniona, resztki organiczne całkowicie przykryte, powierzchnia pola czysta),
2) uprawę z uprawkami płytko spulchniającymi (resztki organiczne częściowo przykryte a powierzchnia pola częściowo nimi pokryta),
3) uprawę bez żadnych uprawek z siewem bezpośrednim (rola niespulchniona, resztki organiczne nieprzykryte a powierzchnia pola całkowicie nimi pokryta).
Ostatnie dwa sposoby uprawy nazwano uprawą konserwującą.

 Technologia uprawy konserwującej

Technologia uprawy konserwującej, odnosząca się do roślin jarych wysiewanych w szerokie rzędy, np. buraka cukrowego lub kukurydzy, polega na siewie tych roślin w przemarznięty międzyplon ścierniskowy (siew w mulcz). Różni się ona dość znacznie w przygotowaniu stanowiska pod buraki cukrowe od uprawy tradycyjnej. Po zbiorze przedplonu stosuje się kultywator podorywkowy i wysiewa w międzyplonie ścierniskowym najczęściej gorczycę białą (odmiana mątwikobójcza późnokwitnąca) odznaczającą się bardzo dużą dynamiką wzrostu i kiełkującą nawet przy niedostatku wilgoci. Gorczyca hamuje rozwój chwastów i istotnie ogranicza populację mątwika burakowego w glebie. Łodygi gorczycy pozostają na polu w postaci mulczu aż do wiosny (fot. 1, 2). Łożem siewnym jest tu kilkucentymetrowa warstwa roli wymieszana z mulczem lub w ogóle niespulchniana. Przed wysiewem buraka cukrowego korzystnie jest wymieszać mulcz z gorczycy i nawozy z glebą za pomocą przedsiewnego agregatu uprawowego (fot. 3). Po tym zabiegu wysiewa się burak cukrowy zwykłym siewnikiem punktowym (fot. 4). Jeżeli natomiast tego nie wykonamy i pozostawimy mulcz na polu do momentu siewu buraka, wtedy trzeba zastosować specjalny siewnik punktowy do siewu bezpośredniego w przemarzniętą i przesuszoną masę mulczu (rys. 2). Należy zaznaczyć, że taki sposób uprawy, pozostawiający na powierzchni pola resztki pożniwne po siewie i sprawiający wrażenie niedbałej, jest krytycznie przyjmowany przez rolników przyzwyczajonych do uprawy czystej – łoże siewne bez resztek pożniwnych i bez chwastów.

   Fot. 1. Przemarznięta gorczyca wiosną
Fot. 2. Mulcz z gorczycy na wiosnę
Fot. 3. Siew buraków zwykłym siewnikiem punktowym
Fot. 4. Pole po siewie buraków

Technologia uprawy konserwującej buraka cukrowego polega na wyeliminowaniu z jesiennej uprawy roli najbardziej energochłonnej uprawki, jaką jest orka przedzimowa oraz na rezygnacji z wiosennej uprawy, bądź też ograniczeniu jej do jednego płytkiego zabiegu, którego zadaniem jest wymieszanie mulczu międzyplonowego z rolą (rys. 3). W tym drugim przypadku możliwe jest użycie do siewu buraków tradycyjnego siewnika.

UPRAWA

Tradycyjna

Konserwująca

Zerowa

Pożniwna

tak

tak

nie

Przedzimowa

międzyplon

międzyplon

ścierń

Wiosenna

tak

S I E W

tradycyjny

po płytkiej uprawie lub bezpośredni

bezpośredni

Rys. 3.  Schemat uprawy konserwującej

Wykorzystując tradycyjny siewnik punktowy w uprawie konserwującej oraz polską odmianę Kujawska można uzyskiwać zadowalające wyniki (tab. 2), (fot. 5, 6). W porównaniu z uprawą tradycyjną wschody, obsada końcowa, powierzchnia asymilacyjna oraz plon korzeni i cukru były podobne a różnice niewielkie. Stosując taką technikę przygotowania łoża siewnego, należy pamiętać, aby łodygi gorczycy dobrze przeschły i zmurszaly - będzie je można wtedy łatwo pokruszyć i nie będą przeszkadzały podczas siewu. Dlatego mulcz należy rozdrobnić jak najwcześniej na wiosnę, aby uległ zmurszeniu, dzięki czemu siewnik nie będzie się zapychał.

Tabela 2. Porównanie uprawy tradycyjnej z konserwującą

Uprawa
Wskaźnik wschodów
Obsada końcowa
w szt./ha
Pow. asymil.
1 rośliny w m2
Cukier
 %
Plon w t/ha
Melasotwory mmol/kg miazgi
korzeni
cukru techn.
K
Na
N-α-NH2
RZD-Swojec - Wrocław 2002-2004 (wg Kuca i Zimnego)
Tradycyjna
(siew trad.)
0,72
75 092
0,28
18,5
83,9
13,6
48,2
5,1
22,7
Konserwująca
(siew trad.)
0,70
77 361
0,27
19,0
75,9
12,6
48,8
4,5
23,5

NIR 0,05

r. n.
r. n.
r. n.
-
r. n.
-
-
-
-
KHBC Straszków – Kutno 2005-2007 (wg Rajewskiego i Zimnego)
Tradycyjna
(siew trad.)
0,80
89 916
0,28
18,4
69,9
10,6
62,8
5,2
24,6
Konserwująca
(siew bezp.)
0,77
86 593
0,27
18,9
65,0
10,4
59,9
4,4
21,3

 

Fot. 5, 6. Łan buraków w RZD Swojec 2003 i 2004 r. – uprawa konserwująca na pasie środkowym, uprawa tradycyjna po lewej i prawej stronie

Badania przeprowadzone w Rolniczym Zakladzie Doświadczalnym Swojec we Wrocławiu wykazały, że poletka mulczowane były bardziej uwilgotnione w całej warstwie ornej na początku oraz pod koniec okresu wegetacyjnego. Zrezygnowanie z orki przedzimowej na rzecz siewu w mulcz przyczyniło się do niewielkiego wzrostu zwięzłości gleby w okresie wschodów, natomiast w okresie zbioru największe opory gleby zanotowano na poletkach z orką przedzimową.

Na podstawie badań zagranicznych i polskich określono przydatność różnych międzyplonów ścierniskowych do uprawy konserwującej. Okazało się, że najkorzystniejsze warunki stwarza gorczyca oraz facelia i rzodkiew oleista.

Technologia produkcji buraka cukrowego wysiewanego w mulcz znajduje zastosowanie w rejonach o dużej koncentracji buraka, w krótkich płodozmianach, szczególnie na terenach o podwyższonym zagrożeniu erozyjnym i mątwikowym. Uprawa w międzyplonie odmian mątwikobójczych pozwala na ograniczenie populacji mątwika w glebie o około 40%. Nowa metoda produkcji pozwala na trzykrotne zmniejszenie nakładów na uprawę roli pod buraki, co wpływa na spadek całkowitych kosztów produkcji buraka cukrowego o około 15%.

Przedstawiona technologia uprawy buraka wysiewanego w mulcz stwarza nowe możliwości w zakresie zwalczania zarówno mątwika burakowego jak i chwastów. Do zwalczania chwastów mogą być wykorzystane allelopatyczne właściwości gorczycy białej (hamowanie rozwoju innych chwastów) oraz duża efektywność i niewielki koszt przedwschodowego stosowania na wiosnę herbicydu Roundup w dawce 1,5 l/ha. Zwalczanie chwastów w łanie buraków wysianych w mulcz z gorczycy wymaga, poza przedwschodowym użyciem małej dawki herbicydu Roundup, tylko jednego zabiegu nalistnego zamiast dotychczas zalecanych dwóch lub trzech.

Zamiast mulczu międzyplonowego można stosować rozdrobnioną słomę przedplonową. Pozwala to zaoszczędzić więcej wody w glebie i umożliwia wdrożenie tej technologii także w rejonach, gdzie częściej występują susze.

Korzyści z uprawy konserwującej

Na 52. Kongresie Buraczanym w Brukseli, który poświęcony był nowym metodom uprawy buraka cukrowego oraz podczas kolokwium inżynierów niemieckich ustalono korzyści uprawy konserwującej. Są to: zapobieganie erozji wodnej i wietrznej, poprawa struktury gleby (dzięki głębokiemu penetrowaniu korzeni międzyplonu) oraz zmniejszenie jej zlewności i skłonności do zaskorupiania się, polepszenie nośności gleby, umożliwienie wcześniejszego siewu, ulatwienie głębszego korzenienia się roślin, poprawa infiltracji wody i podsiąku kapilarnego, ograniczenie parowania wody z gleby, polepszenie żyzności i wzrost aktywności biologicznej gleby, zmniejszenie strat azotu w czasie zimy, ograniczenie zachwaszczenia, przyczynianie się do biologicznego zwalczania szkodników (odmiany mątwikobójcze) oraz zmniejszenie kosztów uprawy. Oddziaływanie konserwującej uprawy roli na wybrane właściwości gleby i  efektywność ekonomiczną przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Ekonomiczna i ekologiczna ocena różnych systemów uprawy roli

Uprawa konserwująca z zastosowaniem międzyplonu ścierniskowego wiąże się nie tylko z istotnym ograniczeniem kosztów produkcji buraka, ale także z bardzo korzystnym i długotrwałym (2-3 lata) oddziaływaniem na środowisko glebowe. Plony buraków cukrowych uprawianych tą technologią dorównują plonom z uprawy tradycyjnej (rys. 5). Wyższych plonów na plantacjach mulczowanych można się spodziewać, gdy wiosna jest sucha, a oszczędne gospodarowanie zapasami wody z zimy stwarza lepsze wyjściowe warunki dla wschodów i początkowego rozwoju siewek buraka cukrowego.

 Rys. 5. Plony korzeni buraka cukrowego: 1 – Meši (Serbia), 2 – Stephan (średnia z 7 lat), 3 – Zimmermann (średnia z 9 lat), 4 – Becker, 5 – Merkes, 6 – Brunotte, 7 – Höppner, 8 – Kessel, 9 – Zimny (Wrocław), 10 – Rajewski (Kutno), 11 – Wereszczaka (Szczecin), 12 – Gutmański (Bydgoszcz), 13 – Nowakowski (Bydgoszcz), 14 – Podłowski (Kietrz - średnia z 7 lat), 15 – Łada (Kujawy), 16 – Dzienia (Szczecin), 17 – Kordas (Wrocław), 18 – Kościelniak (Opole), 19 – Woźnica (Poznań)

Mulcz międzyplonowy chroni glebę przed erozją i wymywaniem składników pokarmowych oraz zatrzymuje znaczne ilości wody pochodzącej z opadów. Korzenie gorczycy wpływają pozytywnie na strukturę gleby i możliwości magazynowania wody, zastępując w dużym stopniu działanie orki głębokiej. Uprawa konserwująca ma szereg zalet (tab. 3).

Tabela 3. Zalety i wady uprawy konserwującej

Zalety

Wady

1.  1. Zapobieganie erozji wodnej i wietrznej
2. Poprawa struktury gleby (dzięki głębokiemu penetrowaniu korzeni międzyplonu) oraz zmniejszenie jej zlewności i skłonności do zaskorupiania się
3. Polepszenie nośności gleby
4. Umożliwienie wcześniejszego siewu
5. Ułatwienie głębszego korzenienia się roślin
6. Poprawa infiltracji wody i podsiąku kapilarnego
7. Ograniczenie parowania wody z gleby
8. Polepszenie żyzności i wzrost aktywności biol. gleby
9. Zmniejszenie strat azotu w czasie zimy
10. Ograniczenie zachwaszczenia
11. Resztki gorczycy jako podpora dla roślin wiotkołodygowych
12. Przyczynianie się do biologicznego zwalczania szkodników (odmiany mątwikobójcze)
13. Zmniejszenie kosztów uprawy

 

1. gryzonie

2. ślimaki

3. opóź. prac wios.

4.  zwalcz. chw. tylko powschodowe
 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawa konserwująca wpływa także korzystnie na ochronę środowiska (tab. 4): stymuluje różnorodność biologiczną, ogranicza erozję, stabilizuje agregaty glebowe, redukuje zwięzłość i zlewność roli oraz podwyższa zawartość substancji organicznej (ponieważ nie pali się słomy na polu), węgla organicznego, fosforu i potasu w glebie. Taki sposób uprawy roli ogranicza również emisję dwutlenku węgla (mniejszy efekt cieplarniany), podwyższa aktywność biologiczną gleby i chroni wody gruntowe przed nadmiernym zanieczyszczeniem składnikami pokarmowymi. Badania wykazały, że bezpłużna uprawa roli ogranicza wymywanie herbicydów do wód gruntowych oraz wymywanie związków azotu o 85% i rozpuszczalnych form fosforanów o 65%.

Tabela 4. Stabilność  agroekosystemu w różnych technologiach uprawy

Właściwości ekosystemu

Uprawa tradycyjna

Uprawa konserwująca

Użytki zielone

Ekosystem
Równowaga ekologiczna
Dostępność skł. pok.
Utrzymywanie subst. org.
Zawartość biomasy
Retencja wodna
Erozyjność
Wpływ na jakość gleby
otwarty
nie zrównoważone
niska
obniża się
obniża się
mała
duża
możliwość degradacji
półotwarty
prawie zrównoważone
średnia
utrzymuje się
wzrasta
duża
mała
duży
zamknięty
w równowadze ekol.
wysoka
utrzymuje się
ustabilizowana
b. duża
brak
duży

 Problemy z nazewnictwem

Uprawa konserwująca została zdefiniowana jako sposób uprawy z wykorzystaniem mulczowania, mający na celu ochronę gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności (Post. Nauk Rol. 5/1999) i przetłumaczona na wiele języków (tab. 5. Zbliżoną definicję podaje powstałe w 1999 roku w Belgii Europejskie Stowarzyszenie Rolnictwa Konserwującego (ang. European Conservation Agriculture Federation) (www.ecaf.org) z oddziałami w krajach Europy Zachodniej (Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Anglia, Dania, Szwajcaria). Określa ona tę uprawę jako sposób gospodarowania glebą, który minimalizuje zaburzenia w jej strukturze i w bioróżnorodności, a także ogranicza erozję, degradację gleby i straty wody.

                             Tabela 5. Nazwy uprawy konserwującej w różnych językach

Język 

Nazwa

ang.

conservation tillage

niem.

konservierende Bodenbearbeitung, bodenschonende Bodenbearbeitung

fr.

travail du sol visant á conserver le sol et l’eau du sol

hiszp.

laboreo de conservación

słow.

konzervirajoča obdelava

serb.

konzervacijaka obrada

czes.

konzervačni zpracování půdy

Pojęcie uprawy konserwującej jest szeroko stosowane w praktyce rolniczej za granicą. W Niemczech powstało Towarzystwo Konserwującej Uprawy Roli (Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung) (więcej informacji na stronie: www.gkb-ev.de). Towarzystwo to wydaje miesięcznik „Landwirtschaft ohne Pflug“ - „Rolnictwo bez pługa“ (bezpłatny próbny egzemparz czasopisma można zamówić na stronie: www.pfluglos.de).

Według norm amerykańskich, aby mówić o uprawie konserwującej, powierzchnia gleby musi być pokryta resztkami organicznymi co najmniej w 30%. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje ustawa, która wprowadza nakazy gospodarowania w rejonach szczególnie narażonych na erozję gleby. W ustawie tej m. in. zabrania się jesiennych orek na glebach przeznaczonych pod rośliny jare oraz zaleca się prowadzenie siewów bez uprawy roli. W tym celu powołano służby nadzorujące przestrzeganie ustawy.

W Polsce przez wiele lat ten system uprawy był nazywany rozmaicie (tab. 6). Obecnie ugruntował się termin "uprawa konserwująca". Inni na poprawę kondycji gruntów ornych czasowo wyłączonych z produkcji poprzez obsiew i mulczowanie używają określenia „konserwacja gleby”. W gleboznawstwie mówi się o konserwującej roli lasu w stosunku do gleby.

      Tabela 6. Określenia stosowane na uprawę konserwującą przez różnych autorów

Nazwa
Autor
Burak cukrowy uprawiany z siewu w mulcz,
Niskonakładowa technologia uprawy buraka cukrowego
Gutmański, Nowakowski - Bydgoszcz

Burak cukrowy uprawiany technologią siewu bezpośredniego

 

Kordas - Wrocław

Uprawa powierzchniowa, konserwująca, ochronna, zachowawcza

Zachowawcza uprawa roli pod burak cukrowy

Dzienia - Szczecin

Tzw. uprawa konserwująca buraka cukrowego

Kuś - Puławy

Uprawa konserwująca buraka cukrowego

Zimny - Wrocław

Uprawa konserwująca, stosowana w rolnictwie integrowanym i ekologicznym oraz dobrej praktyce rolniczej, znalazła swoje miejsce w podręcznikach akademickich.

Termin „konserwacja” (łac. conservatio od łac. conservare - przechowywać, zachowywać bez uszkodzenia) oznacza ochronę, zabezpieczanie czegoś przed zniszczeniem lub zapobieganie działaniu czynników niszczących, powodujących psucie się itp. „Ochrona konserwatorska” to zabiegi mające na celu utrzymanie w stanie możliwie niezmienionym obiektu przedstawiającego wartość przyrodniczą lub kulturową. Zgodnie z tymi definicjami uprawa konserwująca jest pojęciem właściwym, mającym odpowiedniki w innych językach, i należy je upowszechniać. 

Podsumowanie

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, gdzie szczególnie mocno podkreśla się aspekt ochrony środowiska, wymusza opracowanie korzystnych dla naszego rejonu ochronnych metod uprawy roli. Przedstawione zalety uprawy konserwującej wskazują, że metoda ta może być stosowana na większym obszarze Polski, a nie tylko na terenach zagrożonych erozją. Technologia ta sprawdziła się w zachodniej i północnej części kraju, a także w rejonie suchem (północna Wielkopolska). Można ją również stosować bez drogich siewników do siewu bezpośredniego.

Degradacja gleby i zmniejszenie jej potencjału produkcyjnego jest jednym z podstawowych problemów ochrony środowiska. Korzyści uprawy konserwującej mogą w znacznym stopniu przyczynić się do utrzymania równowagi w środowisku naturalnym.

Uprawa konserwująca jest konkurencyjna w stosunku do uprawy tradycyjnej. Według badań Zakładu Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych IHAR w Bydgoszczy produkcja buraka cukrowego tą technologią pozwala na zmniejszenie kosztów na uprawę roli o 60-70% oraz na osiąganie dodatkowych korzyści, wynikających ze zmniejszenia: liczby zabiegów uprawowych, liczby przejazdów po polu (mniejsze ugniatanie gleby), zużycia paliwa i czasu pracy oraz kosztów produkcji buraka. W ramach omawianej technologii uprawy buraka nie wykonuje się jednego z najbardziej energochłonnych zabiegów, jakim jest orka przedzimowa. Znacznie tańsza jest także ochrona buraka. Przyczynia się to do obniżenia kosztów całkowitych produkcji buraka cukrowego o około 15%, przy zachowaniu zbliżonego poziomu plonowania i jakości przetwórczej, jakie uzyskujemy w technologii tradycyjnej.

            Przed wprowadzeniem tej technologii należy:
1)      doprowadzić glebę do wysokiej kultury,
2)      zniszczyć chwasty wieloletnie,
3)      doprowadzić glebę do właściwego pH oraz wysokiej zasobności w fosfor i potas,
4)      uzyskać właściwy stan melioracji,
5)      zdobyć odpowiednią wiedzę.

Film

          Wyniki ankiety obejmującej wszystkich plantatorów buraka cukrowego w Polsce.

 Obszerna literatura dotycząca uprawy konserwującej jest dostępna u autora: leslaw.zimny@upwr.edu.pl

[Do strony domowej]