KRZEMIANY GRUPOWE

Minerały należące do tej grupy zawierają aniony [Si2O7]6- , powstałe w wyniku
kondensacji dwóch tetraedrów , posiadających jedno wspólne naroże. Głównym przedstwicielem krzemianów grupowych jest epidot
 

EPIDOT Ca2(Al,Fe3+)Al2O[SiO4][Si2O7](OH)

CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: epidot krystalizuje w układzie jednoskośnym.
Pokrój kryształów: słupkowy.
Barwa: najczęściej zielona, szara lub żółta.
Połysk: szklisty.
Rysa: szara.
Twardość: 6,0.
Łupliwość: bardzo dobra.
Gęstość: 3,38 - 4,49 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Epidot występuje w skałach metamorficznych, takich jak zieleńce, łupki epidotowe,
amfibolity. Znany jest również z pegmatytów granitowych. Jako minerał odporny na wietrzenie może występować w glebach, najczęściej w postaci pojedynczych, nieregularnych ziarn.


Powrót do strony głównej