TLENKI I WODOROTLENKI GLINU

Minerały należące do tej grupy występują w silnie zwietrzałych utworach, stanowiąc
główne składniki boksytów. Reprezentowane są przez gibbsyt (hydrargillit), diaspor i korund.
 
GIBBSYT Al(OH)3
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: gibbsyt krystalizuje w układzie jednoskośnym.
Pokrój kryształów: kryształy drobne, tabliczkowe, o kształcie pseudoheksagonalnym.
Barwa: gibbsyt może być bezbarwny, biały lub szary, jest przezroczysty.
Połysk: szklisty lub perłowy.
Rysa: biała.
Twardość: 2,5 - 3,5.
Łupliwość: doskonała, najczęściej nierozpoznawalna w małych kryształach.
Gęstość: 2,6 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Gibbsyt jest wodorotlenkiem glinu o zawartości Al2O3 65,4%. Występuje on w
skupieniach zbitych, blaszkowatych o budowie promienistej, a także w postaci naskorupień i form naciekowych. Jest on minerałem typowym dla strefy utleniania, występuje głównie wśród skał osadowych. Stanowi główny składnik laterytów i boksytów.
W glebach objawia się głównie w warunkach silnego wietrzenia na obszarach
tropikalnych i subtropikalnych.
 
DIASPOR AlOOH
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: diaspor krystalizuje w układzie rombowym.
Pokrój kryształów: kryształy występują rzadko, tworzy skupienia blaszkowate i słupkowo-ziarniste.
Barwa: biała lub szarobiała, jest przezroczysty.
Połysk: szklisty lub perłowy.
Rysa: biała.
Twardość: 3,0.
Łupliwość: najczęściej niedostrzegalna.
Gęstość: 3,07 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Diaspor jest uwodnionym tlenkiem glinu o zawartości tego pierwiastka 44,9%. Jest on
ważnym składnikiem boksytów, podstawowego surowca do otrzymywania aluminium. Występuje również w łupkach krystalicznych, w utworach hydrotermalnych, a także wśród skał osadowych.
 
KORUND Al2O3
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: korund krystalizuje w układzie trygonalnym.
Pokrój kryształów: kryształy piramidalne, słupkowe, rzadziej tabliczkowe.
Barwa: korund może występować w wielu odmianach barwnych, odmiana czerwona
nazywana jest rubinem, niebieska -szafirem, rzadsze są odmiany barwy żółtawej, zielonej lub fioletowej.
Połysk: szklisty .
Rysa: biała.
Twardość: 9,0 - wzorcowa w skali Mohsa.
Łupliwość: brak, przełam muszlowy.
Gęstość: 3,9 - 4,1 g . cm-1.
WYSTĘPOWANIE
Korund występuje jako minerał akcesoryczny w niektórych skałach magmowych i
metamorficznych. Szlachetne odmiany - rubiny i szafiry, znajdowane są najczęściej na wtórnych złożach wśród piasków i żwirów.


Powrót do strony głównej