SOLE KWASÓW TLENOWYCH

Sole kwasów tlenowych stanowią bardzo liczną grupę, do której należy blisko 2/3
wszystkich znanych minerałów. Dzieli się ona na podgromady, będące solami określonych kwasów tlenowych. Najważniejsze z nich to:
* azotany
* węglany
* siarczany
* fosforany
* krzemiany i glinokrzemiany
W budowie wewnętrznej soli kwasów tlenowych na podreślenie zasługuje obecność w
ich strukturach sieciowych anionów zespolonych, takich jak: (NO3)-, (CO3)2-, (SO4)2-,
(PO
4)3-, (SiO4)4-. Aniony te są trwałymi grupami (jednostkami strukturalnymi), które nie rozpadają się w procesie dysocjacji (wietrzenia).


Powrót do strony głównej