KLASA PERYDOTYTU

Do klasy tej należą skały bardzo niedosycone krzemionką , powstałe z magmy bardzo
ubogiej w krzemionkę. Są one ciemno zabarwione, co związane jest z niewystępowaniem minerałów jasnych. Głównymi składnikami mineralnymi tu oliwiny i pirokseny.
W klasie tej nie występują skały wylewne, zaś skały głębinowe są reprezentowane przede
wszystkim przez perydotyt, dunit, piroksenit.

PERYDOTYT

Perydotyt jest skałą głębinową złożoną głównie z oliwinu i piroksenu. W mniejszych ilościach
występować mogą: hornblenda, biotyt, granat i chromit. Posiada barwę ciemnozieloną i strukturę fanerytową.
W Polsce perydotyty występują na terenie Gór Bialskich, Rudaw Janowickich i w okolicach
Sobótki, gdzie towarzyszą skałom z klasy gabra i bazaltu.
Ze względu na skład mineralny (duża zawartość oliwinu) gleby utworzone z tych skał
zawierają znaczne ilości magnezu.

DUNIT

Dunit jest skałą głębinową złożoną głównie z oliwinu, którego zawartość może przekraczać
90% objętościowych. W skład mineralny niektórych dunitów wchodzą także hornblenda oraz granaty.
Na terenie Polski dunity spotkać można na niewielkich obszarach w Sudetach (Góry
Bialskie, Rudawy Janowickie, okolice Sobótki), gdzie towarzyszą skałom z klasy gabra i bazaltu.
Gleby wytworzone ze skał dunitowych odznaczają się obecnością dużych ilości magnezu
uwolnionego w procesie wietrzenia oliwinu.

PIROKSENIT

Piroksenit jest skałą głębinową zbudowaną prawie wyłącznie z piroksenów jednoskośnych
lub rombowych. W drobnych ilościach występują tu także: hornblenda, biotyt, chromit i magnetyt.
Na terenie Polski piroksenity spotkać można na niewielkich obszarach w Sudetach (Góry
Bialskie, Rudawy Janowickie, okolice Sobótki), gdzie towarzyszą skałom z klasy gabra i bazaltu.


Powrót do strony głównej